010 – 307 09 22

“Omgaan met andere opvattingen over zorg en praktische barrières “

Cultuur Sensitieve Begeleiding

Dit wordt ook wel Cultuur specifieke zorg genoemd. Er is een toename van zorgbehoeftige ouderen en mantelzorgers met een niet westerse achtergrond, die niet goed de weg weten naar ondersteuning. We zien ook een toename van vluchtelingen met sociaal maatschappelijke psychische problematiek. Waarin het reguliere aanbod niet toereikend of passend is. Soms is er ook sprake van licht verstandelijk problematiek, in combinatie met een andere culturele achtergrond.

 

We kennen de andere opvattingen en barrières

Als Presentie Zorg zijn wij op de hoogte van taboes en andere mogelijke zorgopvattingen. Een aantal van deze zorgopvattingen kenmerken zich door:

 • Vanzelfsprekende zorgplicht vooral voor vrouwen, waardoor overdracht aan professionals niet gewenst is.
 • Overbelasting is beperkt bespreekbaar
 •  Zorg en de verdeling van taken is beperkt bespreekbaar
 • Schaamte ten opzichte van familie en gemeenschap met betrekking tot overbelasting
 • Het is vaak de zorgvrager waar ondersteuning voor wordt gezocht niet de mantelzorger.
  Er wordt ook minder gebruik gemaakt van de reguliere zorg, als thuiszorg. Dit heeft echter niet alleen te maken met hun opvattingen over familiezorg, ook taalbarrières en onbekendheid met het zorgaanbod dragen daartoe bij.
 

Deze barrières laten zich als volgt omschrijven;

 • Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal
 • Onvoldoende begrip van schriftelijke informatie
 • Geen herkenning van de eigen situatie in het Nederlands jargon rondom mantelzorg
 • Geen herkenning in- betrokkenheid bij- de instituties rondom mantelzorg ofwel gebrek aan cultuurspecifieke ondersteuning.
 • Ingewikkelde procedures en bureaucratie rondom aanvragen van bv. praktische hulp.
 • Eigen bijdrage – of denken dat diensten geld kosten.
 • Onvoldoende kennis van ziektebeelden en bijgeloof.
 
 

Deze barrières leveren vertraging, veel stress en nog meer overbelasting op. Met als resultaat dat er soms te laat hulp wordt ingezet. En zwaardere zorg en begeleiding nodig. Als Presentiezorg willen wij preventief inzetten op licht waar mogelijk zodat zwaar niet meer nodig is of op tijd ingezet kan nodig.
Zelf doen- mee doen- laten doen.

 

Begeleiden van vluchtelingen ‘nieuwkomers’

Zo spelen er vaak meer problemen waarbij de steun van een maatschappelijk begeleider essentieel is. Zo kampen veel vluchtelingen met stress, psychische problemen en maken ze zich zorgen over achtergebleven familieleden. Ook spelen cultuurverschillen een rol, net als wantrouwen tegenover overheidsbeambten. In tegenstelling tot andere ‘nieuwkomers’ kunnen vluchtelingen zich niet voorbereiden op hun vertrek naar Nederland. Ze moeten vaak vluchten omdat hun leven in gevaar is en hebben geen idee wat hun eindbestemming zal zijn. Ze beginnen helemaal opnieuw, zijn de Nederlandse taal niet machtig en vaak ontbreekt het aan een sociaal netwerk.

 

Cultuur Sensitieve Begeleiding en ondersteuning

Presentie Zorg begeleiders leveren Cultuur Sensitieve Begeleiding. Wij ondersteunen en helpen bij het oplossen van praktische zaken en ondersteunen in het vergroten van netwerk en vangnet zodat zij een nieuwe en veilige toekomst kunnen opbouwen. Geheel vanuit de Presentie Zorg benadering: behoefte-en vraag gestuurd. In de eigen taal waar nodig en in het Nederlands waar mogelijk.

 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Gemeenten (WMO) is verantwoordelijk voor de inzet van begeleiding. Het Wmo-loket of het sociale wijkteam van uw gemeente geeft u informatie over de Wmo. En helpt u bij de aanvraag van voorzieningen uit de Wmo. Neem contact met ons op en we helpen u op weg.